Niezbdnik sportowca
 
    Dzia퀉 Dyskusji
    Trening
    Doping
    Suplementacja
    Gadaniec
    Zdrowie
    Dieta
    Sztuki walki
    Sporty oglnorozwojowe
    Aktualno턢i
    Fitness
    Sprzt kulturystyczny
    Foto kobiet
    Zdrowie
    Sporty oglne
    Wellness
    Strongman
    Fotogaleria

   Najnowsze tematy na forum
» Bic i ..
» Biceps ..
» Dalsza suplementacja ..
» Dieta na do sprawdzenia..
» Efekty po DYMA BURN..
» Taaaki trening mase domatora..
» Kilka pytan ..
» Poprawiony trening oceny ..
» Cardio ..
» Jakie witaminy ..
» HIIT a masowy ..
» Dieta, 87kg ..
» Plan do specyficzne cele..
» Bia쿸o dla ? ..
» Skakanka ..
» Brak efektw si쿽wni ..
» Zapotrzebowanie kaloryczne ..
» Ci轅ar ..
» Bialko i ..
» UNS Loader Muscle Asylum..
   Statystki serwisu
   On-line (5 minut) jest 95 go턢i
   Pozosta쿮 strony

Skuteczno뜻 glukozaminy i chondroityny w chorobie.....

Ten artyku ma tytu Skuteczno뜻 glukozaminy i chondroityny w chorobie....., autorem jest - Pikador25, tre뜻 skrcona: Skuteczno뜻 glukozaminy i chondroityny w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Wprowadzenie
...Najlepszym rozwi Skuteczno뜻 glukozaminy i chondroityny w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Wprowadzenie

Wed퀅g aktualnych wytycznych podstaw leczenia choroby zwyrodnieniowej staww stanowi: odci굻anie stawu (np. przez zmniejszenie masy cia쿪), rehabilitacja ruchowa, leki przeciwblowe (np. paracetamol), niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSLPZ), a w niektrych przypadkach tak풽 zabiegi operacyjne, 낢cznie z aloplastyk (p. Med. Prakt. 3/2001, s. 91-114). W badaniach klinicznych, ale nie we wszystkich, wykazano, 풽 siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny - sk쿪dniki glikozaminoglikanw substancji podstawowej chrz켽tki stawowej i p퀉nu stawowego zmniejszaj objawy podmiotowe choroby zwyrodnieniowej staww i hamuj zw轅anie si szpary stawowej (p. Siarczan glukozaminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego).

Pytanie kliniczne

Czy stosowanie siarczanu glukozaminy lub siarczanu chondroityny doustnie wp퀉wa na szeroko뜻 szpary stawowej stawu kolanowego i zmniejsza objawy podmiotowe choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego?

Metodyka

przegl켨 systematyczny z metaanaliz bada z randomizacj

Dobr publikacji

Analiz objto badania z randomizacj, przeprowadzone metod podwjnie 턫epej prby, w ktrych okres obserwacji wynosi >=4 tygodnie. W badaniach oceniano wp퀉w siarczanu glukozaminy lub siarczanu chondroityny stosowanych doustnie na szeroko뜻 szpary stawowej i(lub) objawy podmiotowe choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego lub stawu biodrowego.

Interwencja

Chorych przydzielano losowo do 2 grup, w ktrych otrzymywali doustnie odpowiednio:
- siarczan glukozaminy (750-1500 mg/d przez 4 tygodnie do 3 lat) albo siarczan chondroityny (200-2000 mg/d przez 3-12 miesicy)
- placebo.

Wszyscy chorzy mogli jednocze턭ie przyjmowa leki przeciwblowe.

Punkty kocowe lub oceniane zmienne

- g농wny: szeroko뜻 szpary stawowej stawu kolanowego oceniana na podstawie radiogramw;
- dodatkowe: 1) nasilenie blu w analogowej skali wzrokowej, 2) nasilenie objaww - za pomoc skali Lequesne'a (10 pyta dotycz켧ych blu, sztywno턢i, trudno턢i w wykonywaniu codziennych czynno턢i i ograniczenia chodzenia) lub skali WOMAC (24 pytania dotycz켧e blu, sztywno턢i i ograniczenia czynno턢i), 3) ruchomo뜻 staww, 4) dobra lub bardzo dobra odpowied na leczenie w ocenie lekarza prowadz켧ego, 5) objawy niepo엽dane.

Wyniki

Analiz objto 15 bada opublikowanych w latach 1980-2002, w ktrych wzi怨o udzia 1775 chorych: 1020 w badaniach z zastosowaniem siarczanu glukozaminy i 755 w badaniach z zastosowaniem siarczanu chondroityny. 쫞edni wiek chorych wynosi 62 lata, a wska펝ik masy cia쿪 27,6 kg/m2. W wikszo턢i bada uczestniczy퀉 wy낢cznie osoby z chorob zwyrodnieniow stawu kolanowego, a w dwch (n = 138) rwnie osoby z chorob zwyrodnieniow stawu biodrowego. Wiarygodno뜻 bada z zastosowaniem siarczanu glukozaminy by쿪 wiksza w porwnaniu z badaniami, w ktrych stosowano siarczan chondroityny.

U chorych na chorob zwyrodnieniow stawu kolanowego otrzymuj켧ych siarczan glukozaminy albo siarczan chondroityny (wikszo뜻 wynikw dla obu lekw jest podobna i podana wsplnie; wyj켾ek zaznaczono poni풽j), w porwnaniu z grup placebo, stwierdzono:
- mniejsze zw轅enie szpary stawowej (SMD: 0,41; 95% CI: 0,21-0,60), co mo풽 odpowiada r璨nicy 0,27 mm (95% CI: 0,13-0,41) po 3 latach stosowania glukozaminy w dawce 1500 mg/d, a efekt ten, wed퀅g autorw przegl켨u, jest ma퀉 lub 턳edni (n = 414; 2 badania z siarczanem glukozaminy; w 2 badaniach z siarczanem chondroityny obserwowano podobny wp퀉w na szeroko뜻 szpary stawowej, ale wiarygodno뜻 tych bada by쿪 ma쿪, co wed퀅g autorw przegl켨u nie pozwoli쿽 oszacowa wiarygodnego efektu tego leku);
- zmniejszenie nasilenia objaww w skali WOMAC (SMD: 0,30; 95% CI: 0,11-0,49; n = 414; 2 badania z siarczanem glukozaminy), co wed퀅g autorw w przybli풽niu odpowiada efektowi uwa풹nemu za ma퀉 lub 턳edni;
- zmniejszenie nasilenia objaww w skali Lequesne'a (SMD: 0,43; 95% CI: 0,32-0,54), odpowiadaj켧e zmniejszeniu nasilenia objaww o 2,1 punktu (95% CI: 1,5-2,7) po 3 miesi켧ach leczenia; nie stwierdzono znamiennej r璨nicy skuteczno턢i siarczanu glukozaminy w porwnaniu z siarczanem chondroityny (n = 1582; 10 bada [w 3 stosowano siarczan glukozaminy, a w 7 - siarczan chondroityny]);
- zmniejszenie nat轅enia blu w analogowej skali wzrokowej (SMD: 0,49; 95% CI: 0,31-0,67), co wed퀅g autorw przegl켨u odpowiada zmianie o 1,3 cm (95% CI: 0,9-1,6) po 3 miesi켧ach leczenia (n = 1711; 12 bada [w 4 stosowano siarczan glukozaminy, a w 8 - siarczan chondroityny]);
- popraw czynno턢i staww w analogowej skali wzrokowej (SMD: 0,59; 95% CI: 0,25-0,92; n = 150; 3 badania [w 2 stosowano siarczan glukozaminy, a w 1 - siarczan chondroityny]);
- wiksze prawdopodobiestwo dobrej lub bardzo dobrej odpowiedzi na leczenie (RB: 1,60; 95% CI: 1,38-1,82), co wed퀅g autorw przegl켨u odpowiada potrzebie stosowania siarczanu glukozaminy lub siarczanu chondroityny u oko쿽 5 chorych, aby u jednego uzyska popraw ocenion przez lekarza jako dobr lub bardzo dobr (n = 1159; 9 bada [w 4 stosowano siarczan glukozaminy, a w 5 - siarczan chondroityny]);
- brak znamiennej r璨nicy ryzyka wyst켺ienia objaww niepo엽danych (RR: 0,80; 95% CI: 0,59-1,08; n = 1869; 11 bada [w 7 stosowano siarczan glukozaminy, a w 5 - siarczan chondroityny]).

Wnioski

Stosowanie siarczanu glukozaminy albo siarczanu chondroityny doustnie zmniejsza objawy podmiotowe choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Stosowanie siarczanu glukozaminy hamuje zw轅anie si szpary stawowej; niemniej jednak - wed퀅g autorw przegl켨u - oszacowanie wp퀉wu tych lekw na struktur stawu wymaga dalszych bada.

Opracowali: lek. 즩kasz Strzeszyski,
lek. Jan Bro풽k, Anna Jaroszyska MD,
prof. dr med. Roman Jaeschke
Konsultowa쿪 prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Grska
Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej
i Chorb Wewntrznych AM w Poznaniu

Komentarz

Zmiany zwyrodnieniowe w stawach polegaj na niszczeniu chrz켽tki stawowej i na rwnoczesnej "obronie" ze strony podchrzstnej warstwy ko턢i, przejawiaj켧ej si sklerotyzacj i tworzeniem wyro턫i - osteofitw. Nieprawid쿽we obci굻enie wizade i przyczepw 턢ignistych oraz odczyn zapalny w b쿽nie maziowej staj si przyczyn blu i bolesno턢i w obrbie zajtych staww.

Leczenie powy퓋zych zmian i objaww, szczeglnie wwczas gdy dotycz one staww koczyn dolnych, napotyka znaczne trudno턢i. We wczesnym okresie zmian powinno ono umo퓄iwi wzmocnienie i odbudow substancji podstawowej chrz켽tki, hamowa proces zapalny i zmniejsza dolegliwo턢i blowe.

Prby oddzia퀉wania na substancj podstawow chrz켽tki polegaj obecnie na stosowaniu jej sk쿪dnikw - siarczanu glukozaminy i chondroityny, a tak풽 cytokin bd켧ych czynnikami wzrostu lub nasilaj켧ych proces w농knienia. Czynione s prby stosowania inhibitorw metaloproteinaz, modyfikowania in vitro chondrocytw i przeszczepiania chrz켽tki z "nieobci굻onych" staww.

Przedstawione powy풽j wyniki metaanalizy bada klinicznych dotycz켧ych wp퀉wu siarczanu glukozaminy i siarczanu chondroityny w postaci preparatw doustnych przemawiaj za skuteczno턢i tych zwi콄kw w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Powodowa퀉 one zmniejszenie nat轅enia blu, a stosowanie siarczanu glukozaminy wi콄a쿽 si ponadto z wolniejszym zw轅eniem si szpary stawowej, w porwnaniu z grup kontroln. Dane te przemawiaj wic za celowo턢i stosowania tego ostatniego zwi콄ku. Konieczne s jednak dalsze badania patogenezy zmian zwyrodnieniowych w stawach i poszukiwanie metod zabezpieczania struktury chrz켽tki, jak i mo퓄iwo턢i jej odbudowy.

opracowano na podstawie artuku퀅 autorstwa: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Grska
Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej
i Chorb Wewntrznych AM w Poznaniu


Autor posta: Pikador25


(c) 2001- 2017 kulturystyka.com.pl kulturystyka